GENE ON BIOTECH
 • 대전광역시 서구 둔산동 1392 봉화빌딩, B-101호

 • 070-4124-9090

 • 견적문의 : info@geneon.kr
 • 학술문의 : gene@geneon.kr
 • Zoom을 통한 상담 및 회의도 가능합니다.                                                                            편한 시간을 저희에게 알려주세요!

 • Mon – Fri . 10.00 – 19.00

단백질칩 연구서비스 전문기업

단백질칩 연구서비스 전문기업 진온바이오텍입니다.
단백질칩과 연구서비스에 관련된 궁금한 점이 있으시다면 연락주세요.
빠른 시간안에 답장 드리겠습니다.

  Name

  E-mail

  Content